Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ιατρών και των Δεξιοτήτων τους. Ο ρόλος του Χαρακτήρα. – Παπαλόης Α.

Posted by EEAI - 14/01/2015 - Επιστημονικές Μελέτες - No Comments

Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ιατρών και των Δεξιοτήτων τους. Ο ρόλος του Χαρακτήρα.

Απόστολος Ε. Παπαλόης

– Βιολόγος, PhD, KGSJ

– Διευθυντής

Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου  ELPEN  Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

-Διδάσκων, Ιατρικών Σχολών Αθήνας  και  Αλεξανδρούπολης & Νοσηλευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

-Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  San Antonio, Texas, USA

 

Η συνεχής πρόοδος της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη διεθνοποίηση και τις μετακινήσεις των πληθυσμών έχουν οδηγήσει στην επιτακτική ανάγκη μόρφωσης ιατρών υψηλών προδιαγραφών.

Στις μέρες μας, δεν είναι αρκετό να αποφοιτούν νέοι ιατροί με υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων αλλά και επαγγελματίες που να μπορούν να λειτουργήσουν με ικανό βαθμό αυτονομίας από την πρώτη κιόλας ημέρα, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή ίδρυμα της Ηνωμένης Ευρώπης (ή και εκτός αυτής).

Επιπλέον, έχει αναγνωρισθεί ότι ο νέος ιατρός, αν και έχει ακόμα αρκετά να μάθει, πρέπει να γνωρίζει καλά τουλάχιστον ένα πράγμα : Να γνωρίζει πώς να μαθαίνει.Έχοντας αυτήν την ποιότητα της συνεχούς μάθησης, θα μπορέσει στη διάρκεια της ειδίκευσής του αλλά και μετέπειτα, ως ειδικός, να υιοθετήσει μια προσωπική τακτική συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα τού εξασφαλίσει την επίκαιρη γνώση και εμπειρία και, επακόλουθα, την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς του.

Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ) αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς και δια βίου επανεκπαίδευσης, τμήμα μιας ευρύτερης έννοιας: της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Η ΣΕΑ ενσωματώνει πέραν της ΣΙΕ και τις έννοιες της συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και της καλλιέργειας, του τρόπου ζωής και της επικοινωνίας με τους ασθενείς και την κοινωνία.  Γι΄αυτό και αποδίδει ιδιαίτερη  σημασία  στον  Χαρακτήρα.

Η ταχεία ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης αλλά και οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας, ολοένα και επιτείνουν την ανάγκη των ιατρών για συνεχή επαναπροσδιορισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Η θεσμική κατοχύρωση της ΣΙΕ, ως βασικού εργαλείου ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κοινότητας, αλλά και ως όρου ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος υγείας, αποτελεί αναγκαιότητα. Η δια βίου ιατρική εκπαίδευση κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών και  διαφυλάσσει το κύρος της ιατρικής κοινότητας.

Η ΣΙΕ αποτελεί ηθικό καθήκον και προσωπική ευθύνη κάθε ιατρού.  Κυρίαρχος σκοπός της είναι η παροχή της μέγιστης ιατρικής φροντίδας στον γενικό πληθυσμό. Ο όρος ΣΙΕ αναφέρεται στη συνεχή ανανέωση και τον εμπλουτισμό της ιατρικής γνώσης και τεχνικής.  Κάθε ιατρός έχει δικαίωμα στη ΣΙΕ και πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκεί αυτό του το δικαίωμα.

Στην  παρούσα  ομιλία,  θα  δοθεί  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  στοιχεία  του  χαρακτήρα, που αποτελούν αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για το μέλλον κάθε ιατρού. Παράλληλα θα γίνει αναφορά στις στρατηγικές επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης, σ΄ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, όπως αυτό που διανύουμε ως χώρα και ως Ευρώπη.